ด้านการศึกษา

วิวัฒนาการการเรียนรู้

หลายๆท่านที่เป็นอาจารย์ที่มีอายุงานหลายๆปีขึ้นไป หากมองย้อนไปในอดีตการเรียนการสอนมีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากจากการเรียนการสอนที่เน้นครูเป็นศูนย์กลางโดยครูทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ไปให้กับนักศึกษาซึ่งเป็นยุคการเรียนการสอนในระยะแรกๆ และต่อมามีวิวัฒนาการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ้นทำให้บทบาทของครูจากผู้ให้มาเป็นผู้ชี้แนะแนวทางและกระตุ้นผู้เรียนในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ นักศึกษาจำเป็นจะต้องมีความกระตือรือล้นในการแสวงหาความรู้ พร้อมกับสามารถใช้เครื่องมือต่างๆที่อำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้ได้

ดังนั้นในการเรียนยุคใหม่การมีเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนและผู้สอนได้มีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันได้ไม่มีขอบเขตเรื่องสถานที่ และเวลา ในวันนี้จะขอยกตัวอย่างเครื่องมือตัวหนึ่งที่อาจารย์และผู้เรียนสามารถไปออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้ในระบบนั่นก็คือ EDMODO

EDMODO คืออะไร

EDMODO คือ platform การเรียนรู้ในยุคใหม่ที่มุ่งเน้นไปในทางการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยผู้เรียนและผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบนี้ได้สามารถแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆผ่านระบบได้เลยดังนั้น ผู้เรียนและผู้สอนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้

ตัวอย่างการเรียนการสอนใน EDMODO

ที่มา:http://www.edmodo.com