รายละเอียดแนวทางการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ active learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยนำแนวคิดทฤษฎีหลักการทางการศึกษาและจิตวิทยาต่างๆที่เกี่ยวข้องมาช่วยในการออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่เป็นเสมือนเครื่องมือช่วยให้ผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษามากขึ้น