รายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การลงทุน เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณท์ทางการเงินในรูปแบบต่างๆตลอดจนแนวทางในการวิเคราะห์ทางเทคนิคในรูปแบบต่างๆเพื่อให้สามารถตัดสินใจในการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น